Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Ontmoetingscentrum de Stut

 

 

Maasstraat 3, 1966 VN Heemskerk 0251- 248 648 www.destut.nl; e-mail: info@destut.nl

 

Ontmoetingscentrum de Stut

Inleiding

In 1989 is De Stut ontstaan uit een bewonersinitiatief met ondersteuning van de twee toenmalige stichtingen Welzijn Ouderen Beverwijk en Welzijn Ouderen Heemskerk. De beide gemeenten hebben dit initiatief omarmd.

Vanaf het begin is het de opzet geweest om een centrum te exploiteren dat door de doelgroep zelf gerund wordt. Alle voorkomende werkzaamheden worden zo goed als mogelijk door de bezoekers/vrijwilligers uitgevoerd. Van begeleiden van activiteiten tot onderhoud van het gebouw, tuin en bestuurswerk. Ter ondersteuning van de vrijwilligers is er een part time agogisch medewerker aangesteld. Die stuurt aan en heeft o.a. een adviserende rol naar de bestuursleden. Vrijwilligers en beroepskracht vullen elkaar aan. De eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen ligt bij het bestuur. Doordat de vrijwilligers tot op hoge leeftijd actief blijven en meer ondersteuning kunnen gebruiken bij het uitvoeren van dagelijkse klussen, springt de beroepskracht vaker bij. De balans tussen beroepskracht en vrijwilligers is aan verandering onderhevig. Dit is een ontwikkeling die door de tijd is ingegeven. Gelukkig hebben de beide gemeenten deze taakverzwaring ingezien en onderkend. Hoewel dit niet de opzet is hebben zij extra subsidie toegekend wat heeft geresulteerd in het aanstellen van een extra agogisch medewerker. Het betreft een uitbreiding van 16 uur per week, gedurende één jaar.

Bestuur:
Simone Groot                    Voorziter
Annelies Breedveld          Secretaris
Thijs Bongers                    Penningmeester
Nel van der Sleet               Bestuurslid Activiteitencommissie
Patricia Nijssen                 Algemeen bestuurslid
 

De Stut aan de hand van kerndoelen:

  1. Meedoen en ontmoeten

De Stichting Ontmoetingscentrum de Stut probeert haar doelstelling, bewoners te ondersteunen in het zelfstandig wonen, te realiseren door het ontwikkelen, organiseren en aanbieden van een pakket activiteiten. Het meest zichtbare gedeelte van de werkzaamheden van De Stut zijn de cursussen en activiteiten waaraan kan worden deelgenomen gedurende het winterseizoen. We verwijzen voor de inhoud van ons aanbod naar het programmaboekje 2016 – 2017 of onze website www.destut.nl. Daarnaast is er ook een beperkt zomeraanbod.

  1. Zelfredzaamheid en ondersteuning

Het vermogen om de regie over het leven in eigen hand te houden vinden wij heel belangrijk. De stichting Ontmoetingscentrum de Stut heeft dan ook als doelstelling bewoners uit Beverwijk en Heemskerk te ondersteunen en te begeleiden. Het zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren in de huidige maatschappij maakt deel uit van deze doelstelling. Hierbij kan sprake zijn van kwetsbare bewoners vanwege hoge leeftijd, taalbarrière of lichamelijke beperkingen.

Al bij de oprichting van De Stut, nu ruim 28 jaar geleden, was er sprake van collectieve opvang. Toen nog in de vorm van Dagverzorging in samenwerking met de toenmalige thuiszorgorganisatie. Deze plaats is nu ingenomen door de inloopgelegenheid Koffie Plus in samenwerking met collega-organisatie REAKT, onderdeel van Parnassiagroep.

  1. Samenredzaamheid en inwonerkracht

Bij het uitvoeren van haar programma leunt en steunt Stichting Ontmoetingscentrum de Stut op een groot aantal vrijwilligers. Dat is vanaf haar oprichting in 1989 een afgeleide doelstelling geweest. Door actief te blijven als vrijwilliger verhoogt men het vermogen om langer zelf de regie over het leven te blijven voeren en zelfstandigheid te behouden.

 

De Stut aan de hand van thema’s:

Preventie en vroegsignalering

 

We maken in ons activiteitenaanbod onderscheid in de categorieën: creatief, educatief, recreatief en conditie. De activiteiten die genoemd worden in het programmaboekje zijn het middel om bewoners van Beverwijk en Heemskerk uit huis te krijgen. Het aanbieden van activiteiten is geen doel op zich. De preventieve werking van het onder de mensen komen is van onschatbare waarde. Het welbevinden wordt dagelijks aangetoond. Pijntjes en verdriet verdwijnen voor korte of langere tijd naar de achtergrond. De Stut is een vertrouwde plek voor bezoekers om hun verhaal te doen. Met elkaar, of in overleg met de beroepskracht, wordt bepaald bij welke hulpverleningsinstantie men op de juiste plaats is om verder te kunnen.

In 2017 hebben we per categorie het volgende aantal personen en activiteiten bereikt:

Creatief:                  124 personen                    11 verschillende activiteiten
Educatief:                 76 personen                     8 verschillende activiteiten
Recreatief:              170 personen                     8 verschillende activiteiten
Conditie:                 371 personen                   25 verschillende activiteiten
In totaal zijn dat:   741 personen     en         52 verschillende activiteiten.

Wekelijks levert dat minimaal 500 deelnemers op waarbij we uitgaan van het reguliere winteraanbod van De Stut.

In de zomerperiode is er een speciaal zomerprogramma met tal van activiteiten maar ook terugkom momenten voor de vrijwilligers. In de maanden juni t/m augustus hebben wij ruim 875 personen bereikt. (Koffie Plus niet meegerekend.)

Een dilemma waar we voor staan: hoe hoger de diversiteit in het aanbod, hoe minder deelnemers dit kan betekenen per activiteit. Hierdoor wordt het moeilijker om een cursus te laten doorgaan zonder er financieel op in te leveren. Kiezen we dus voor een gevarieerd aanbod of voor een hoog aantal deelnemers per activiteit? Natuurlijk is het streven om kostendekkend te werken maar er is ook sprake van marktwerking.

Zelforganisatie en actief burgerschap

In de praktijk blijkt er veel kennis over regelingen en voorzieningen aanwezig te zijn onder de Stutbezoekers. Tijdens de koffiepauze praat men elkaar bij en geeft tips en adviezen. Een luisterend oor is vaak al voldoende om zich gesteund te voelen en energie op te doen voor weer een nieuwe week. Niet alleen de ‘keukentafelgesprekken’ maar het praatje in de ‘wandelgangen’ kunnen een schat aan informatie opleveren. Zowel voor de bezoekers als voor de (vrijwillige) werkers in huis.  

De Stut ziet het dan ook als haar taak een laagdrempelige organisatie te zijn waar bezoekers binnen kunnen lopen voor een kopje koffie en voor het maken van een praatje.

Innovatie en ontwikkeling

De Stut wordt met enige regelmaat benaderd door collega organisaties om mee te denken en te werken aan nieuw aanbod:

-De redactie van het Contactblad voor Heemskerkse ouderen heeft o.a. De Stut benaderd om mee te denken over een nieuwe vormgeving van het blad.

-Met de collega’s uit Beverwijk hebben we een geslaagde Begroetingsdag voor 75-plussers georganiseerd.

-De gemeente Beverwijk heeft advies ingewonnen over inhoud en leesbaarheid van de nieuwe informatiegids voor senioren.

-Bibliotheek IJmond Noord zoekt samenwerkingspartners voor de Lonkende Leestafel.

-Zowel in Beverwijk als in Heemskerk zijn er plannen om de adviesraden voor ouderen en gehandicapten anders te organiseren.

-Het project Gebiedsarrangement Wonen en Zorg in Oosterwijk heeft de beroepskracht van De Stut gevraagd zitting te nemen in een jury om bewonersinitiatieven te beoordelen op haalbaarheid.  

Verspreid over het cursusseizoen probeert De Stut in te spelen op de actualiteit. Dit aanbod wordt niet vooraf vastgelegd in het programmaboekje.

Onder de naam: ‘De Stut Actueel’ zijn er in 2017 vijf themabijeenkomsten georganiseerd waarop slechts 20 belangstellenden zijn afgekomen. Schijnbaar is De Stut niet de locatie om informatie vandaan te halen.

Vraaggericht en nabij

Zonder vraag geen aanbod. De vraag kan zowel van de subsidiegever/opdrachtgever komen als van de bezoekers. In 2017 heeft er een ideeënbus op de balie gestaan en zijn leden van de Activiteitencommissie alle groepen langsgegaan met het verzoek wensen en ideeën op het uitgedeelde formulier te schrijven. Hieruit komt weinig nieuwe input maar de verzoeken zijn allen op haalbaarheid beoordeeld. Er loopt nu op proef een Rummikubmiddag en zowel La Blast als Quiltbee hebben ondertussen hun bestaansrecht bewezen.

Soms moet een activiteit beëindigen, bijvoorbeeld vanwege geringe belangstelling zoals de cursus Dans je Fit voor vrouwen. Of worden twee groepen samengevoegd zoals bij Creatief met papier is gebeurd.

Integraal en samenhang

De Stut is een zelfstandig werkende organisatie maar maakt onderdeel uit van een breder netwerk van welzijnsorganisaties. Wij vinden het belangrijk om met die organisaties structurele contacten te onderhouden:

-In het seizoen 2016 / 2017 zijn de contacten geïntensiveerd met de Stichting Participatie Anderstaligen IJmond en de bijeenkomsten in de vorm van de Taalcarrousel worden nu wekelijks aangeboden. Nu zien we dat er gemiddeld 30 anderstaligen en Nederlandstaligen meedoen. Met name in het begin, toen dit aanbod nog slechts op een locatie werd aangeboden, waren er minimaal 30 bezoekers met zelfs een uitschieter naar 43 personen. 

-Op gezette tijden is er overleg met collega organisaties. Op het uitvoerende vlak in het Regionale overleg met collega welzijnswerkers uit Noord- en Midden Kennemerland. Hier worden tips en tops uitgewisseld. In het Collegiaal overleg wordt met collega’s uit Beverwijk en Heemskerk op beleidsniveau met elkaar gecommuniceerd.

 

 

-Momenteel werkt De Stut samen met collega organisaties op het gebied van het ZOndag MIddag POdium (ZOMIPO) en de Wandel Middag 4 Daagse.

-De Kritische Gemeente IJmond (KGY) is vanaf de oprichting vaste medegebruiker van het gebouw. Zij houden hun wekelijkse avondbijeenkomst en jaarlijkse vieringen in De Stut.

-Naast Koffie Plus en de Stichting Participatie Anderstaligen staat de deur open voor leden van het Sociaal Team van Zuidbroek – Oosterwijk. Indien gewenst wijken de teamleden uit naar De Stut om een cliënt te ontvangen of een uurtje administratie bij te werken. In 2017 hebben we de samenwerking voortgezet en daar waar mogelijk zullen we dit blijven faciliteren.

-Sinds februari 2016 komen cliënten van de Groeierij onder begeleiding de tuin rondom De Stut onkruid en zwerfafval vrijmaken. In 2017 is deze samenwerking naar ieders tevredenheid voortgezet.  Balans individueel en collectief

Sinds het wegvallen van de Dagverzorging is er een groeiende vraag naar een vorm van dagbesteding. In de praktijk bleek al snel dat alleen het bieden van een luisterend oor bij een kop koffie niet altijd toereikend is. De aanwezige gastvrouw is niet altijd in de gelegenheid tijd vrij te maken en zich af te zonderen met een bezoeker. We hebben deskundige begeleiding gevonden in de vorm van een activiteitenbegeleider met GGZ-ervaring en we hebben in een van de zalen een soort huiskamer gerealiseerd.

Vanwege grote belangstelling is de inloopgelegenheid Koffie Plus voortaan iedere werkdag in huis. Met name mensen met een psychiatrische achtergrond maken er gebruik van maar ook willekeurige buurtbewoners weten de ontmoetingsplek te vinden. Er is geen vorm van indicatie nodig waardoor de financiering complex is. De bezoekers betalen een eigen bijdrage voor de lunch en degene die wel een WMO-indicatie heeft draagt een gedeelte af aan de organisatie Parnassiagroep REAKT. Voor koffie Plus wordt jaarlijks een aparte offerte en een jaarverslag gemaakt door Parnassiagroep REAKT. In 2017 waren er 23 individuele bezoekers met WMO-indicatie en 29 personen zonder indicatie.

Onder de bezoekers van Koffie Plus zijn veelal mensen die moeite hebben om hun eigen dagbesteding te organiseren.

Een enkeling komt alleen binnen voor een kopje koffie of de lunch. Een ander blijft de hele dag en helpt mee met de dagelijkse werkzaamheden als boodschappen halen, soep bereiden en de afwas. Het vraagt intensieve ondersteuning van de activiteitenbegeleider en de vrijwillige gastvrouwen en gastheren. Het maximale aantal bezoekers van soms wel 18 personen op donderdag is niet wenselijk omdat het niet haalbaar blijkt iedereen voldoende aandacht en coaching te geven. Daarom wordt geprobeerd het aantal personen gelijkmatig over de week te verdelen.

Balans vrijwilligers en beroepskrachten

De Stut zit te springen om vrijwilligers die een bestuurlijke of coördinerende rol kunnen vervullen. Vrijwilligers geven echter steeds meer de voorkeur aan tijdelijke klussen op uitvoerend gebied. Een organisatie als De Stut heeft echter beide typen vrijwilligers nodig. Er is behoefte aan bestuurders die de lange termijnplanning kunnen bepalen. De veranderende opdracht van de subsidiegever (aanbod realiseren voor alle bewoners van Beverwijk en Heemskerk) zal vertaald moeten worden in nieuw beleid en nieuwe activiteiten. Er is behoefte aan vrijwilligers die een coördinerende taak op zich kunnen nemen. Bijvoorbeeld overzicht houden en begeleiden van onderhoudswerkzaamheden in en om het gebouw, aansturen van promotieactiviteiten en organiseren van een goed cursusaanbod. In 2017 zijn er bestuursleden en goed ingewerkte vrijwilligers gestopt met als gevolg verhoging van de werkdruk voor de overgebleven vrijwilligers en beroepskrachten. Hierdoor zijn minder activiteiten opgepakt dan eigenlijk gewenst was. Wat wel ter hand genomen is, is het vernieuwen van de bekabeling voor internet en telefonie: het overgaan van een analoge- naar een digitale telefooncentrale. Verder de aanschaf van een moderne geluids- en omroepinstallatie en modernisering van de ringleiding voor slechthorenden. Daarbij is daar ook nog een nieuwe balie gekomen waardoor de gastvrouwen een beter zicht hebben op het hele gebouw en duidelijk zichtbaar zijn voor binnenkomende bezoekers.

 

Het totale vrijwilligersbestand van De Stut is dit jaar gestabiliseerd op 110 personen. Voorheen waren dat er 120. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. De belangrijkste oorzaak is de hoge leeftijd van de Stutvrijwilliger waardoor mensen het werk niet meer kunnen uitvoeren of door overlijden. Tot een aantal jaren terug waren het vooral de gepensioneerden en vroeg uittreders die zich aanmeldden als vrijwilliger.

Afscheid van Ruurd Visser

Van oorsprong is De Stut een ontmoetingscentrum voor 55-plussers. Nu staan wij open voor alle inwoners van Beverwijk en Heemskerk die zich aangesproken voelen tot ons aanbod. Gelijktijdig met het loslaten van de leeftijdsgrens van 55 jaar zagen we een toename van mensen die (tijdelijk) zonder werk zaten, arbeidsongeschikten en GGZ-cliënten waarvan de indicatie dagbesteding was weggevallen: een groeiende groep vrijwilligers die duidelijk meer begeleiding en langere inwerktijd nodig heeft, minder zelfstandig kan functioneren en vooral geen sleutelpositie kan innemen in een organisatie als De Stut.

Sinds een aantal jaren merken we een toename van mensen met een psychiatrische achtergrond. Dit vraagt om een andere deskundigheid van de beroepskracht maar ook aanpassing van de vrijwilligers. Een belangrijke rol is hiervoor weggelegd voor de tijdelijke agogisch medewerker en dat begint al zijn vruchten af te werpen.

Tot nu toe lukt het aardig om zoveel mogelijk de juiste maatjes aan elkaar te koppelen tijdens het vrijwilligerswerk. Dit bevordert de productiviteit maar vooral het plezier beleven aan de vrijwilligersklus. We zullen echter niet altijd kunnen waarmaken mensen weer klaar te stomen voor een reguliere baan op de arbeidsmarkt. Gelukkig hebben twee vijftig plusvrijwilligers dit in 2017 wel kunnen realiseren.

 

En verder:

De Stut en publiciteit:

Het is belangrijk dat het aanbod d.m.v. diverse media bekend gemaakt wordt. De website en Facebookpagina worden dagelijks geactualiseerd. Jaarlijks verschijnt er een programmaboekje. Iedere maand een pagina in het Contactblad voor Heemskerkse ouderen. We sturen wekelijks persberichten naar de regionale media en nemen deel aan de pagina Senior en Wijzer in Nieuwsblad de Kennemer. Bij Radio Beverwijk en Radio Heemskerk zijn we vaste gast in de uitzending.

De werving van nieuwe vrijwilligers kan heel goed gedaan worden tijdens een Begroetingsdag voor nieuwe gepensioneerden, een vrijwilligersmarkt of tijdens andere gelegenheden als Open dagen, Buurtdag e.d. Juist de persoonlijke benadering op zo’n markt kan het eerste contact gemakkelijker tot stand brengen.

 

De Stut en haar vrijwilligers:

De meeste vrijwilligers komen binnen door mond tot mondreclame of door een oproep te plaatsen bij een van de regionale media.  Anderen starten als cursist en stromen dan door naar een functie van hun voorkeur. Bij Vrijwilligerscentrale Weldoen IJmond staan meerdere advertenties op de vacaturebank. Eenmaal binnen is het belangrijk om de vrijwilligers voldoende handvatten te geven om het werk zo prettig en deskundig mogelijk te kunnen uitvoeren. In 2017 is er een tijdelijke beroepskracht aangetrokken die deskundigheidbevordering van de gasvrouwen in haar pakket heeft.

Interne communicatie is erg belangrijk. De verschillende commissies en werkgroepen hebben dan ook op gezette tijden overleg. Hiervan worden verslagen gemaakt die voor iedereen ter inzage liggen in een map op de balie. Persoonlijk contact wordt altijd op prijs gesteld en met elkaar koffiedrinken in de centrale hal levert veel goodwill op. Verspreid over het jaar zijn er meerdere bedankmomenten voor de vrijwilligers. Zo zijn er de Nieuwjaarsbijeenkomst, Vrijwilligersfeest, Zomerborrel en Kerstkout.

Eenmaal per twee jaar worden tijdens een evaluatiegesprek alle gastvrouwen uitgenodigd mee te denken over het verbeteren van de organisatie. In 2017 heeft de nieuwe agogisch medewerker met alle gastvrouwen en kennismakingsgesprek gevoerd. Dit werd zeer op prijs gesteld en er zijn behalve persoonlijke verhalen ook belangrijke verbeterpunten naar voren gekomen. Dit heeft al geresulteerd in een nieuwe op maat gemaakte balie en voor de nabije toekomst een cursus ‘telefoneren’ voor de baliemedewerkers.

Aan het begin en het einde van ieder seizoen zijn de leden van de Activiteitencommissie in gesprek met de cursusleiding. Lopende zaken worden doorgenomen en daar waar mogelijk verbeteringen doorgevoerd. 

Aan het scholingsaanbod vanuit Weldoen IJmond is door de beroepskracht in 2017 tweemaal deelgenomen.

Tot slot:

Ontmoetingscentrum de Stut creëert een ontmoetingsplek voor eenieder die dat zelf moeilijk kan organiseren. Sociaal culturele activiteiten zijn hierbij het middel.

We bereiken dat:

  1. Bezoekers in de gelegenheid worden gebracht om elkaar te ontmoeten en samen te werken.
  2. Een gevoel van eigen waarde toeneemt door het ontplooien van persoonlijke- en sociale vaardigheden.
  3. Wederzijds respect en zich gewaardeerd voelen toeneemt door het doen van vrijwilligerswerk.

Concreet betekent dit:

Kennis en ervaring wordt ingezet voor de gemeenschap.

Voor elkaar hand- en spandiensten verrichten.

Lichaamsfuncties en hersenen blijven geactiveerd.

Het behoud van eigenwaarde.

Eigen verantwoordelijkheid (regie) over je leven houden.

Deel blijven uitmaken van de samenleving door hierin een rol te vervullen.

Dat er een sociaal netwerk is om op terug te vallen.

Een klankbord zijn voor elkaar.

Kortom: De Stut gaat uit van de kracht van mensen. Deskundigheid en kennis inzetten in het belang van de samenleving. Het bevorderen van eigenwaarde.

Termen als participatiemaatschappij, zelfsturend vermogen, eigen kracht eerst en burgerkracht komen terug in het beleid van de landelijke overheid. Begrippen die bij De Stut vanaf de eerste dag in praktijk worden gebracht. Wij kijken dan ook vol vertrouwen uit naar het dertig jarig bestaan in 2019.

Mei 2018