Portret tekenen – voorjaar

De veelzijdigheid van het portrettekenen en -schilderen komt in deze cursus aan bod. De ene keer werk je bijvoorbeeld naar waarneming met houtskool, de andere keer gebruiken we als inspiratiebron een kunstenaar of stroming uit de kunstgeschiedenis en maak je een zelfportret in de stijl van Van Gogh of Matisse. Door de persoonlijke begeleiding en de uitdagende opdrachten is deze cursus geschikt voor zowel beginners zonder ervaring als gevorderden die zich willen verdiepen.

In de eerste les graag houtskool, kneed gum en A3 niet te glad tekenpapier meenemen

Cursusnummer 12
Periode:     vrijdag 8 januari t/m 26 maart 2021
Tijd:         9.00 – 11.00 uur
Kosten:  €100,00

 

Franse conversatie

 

Kent u al wat Frans en wilt u uw kennis opfrissen en uitbreiden?
Dan bent u welkom in deze groep, waarin we met plezier Frans spreken, beluisteren, lezen, schrijven, aan onze woordenschat en de grammatica werken, soms met gebruik van chansons.


Cursusnummer 31
Start:     donderdag 10 september 2020 t/m/ 8 april 2021
Tijd:       08.45 tot 10.15 uur
Kosten: € 100,00

 

Privacybeleid

Stichting ontmoetingscentrum De Stut  

Ontmoetingscentrum De Stut, gevestigd aan Maasstraat 3 te Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Contactgegevens:
Ontmoetingscentrum De Stut
Maasstraat 3
1966 VN te Heemskerk
Telefoonnummer: 0251-248648
Website: www.destut.nl
E-mail: info@destut.nl
Bankrelatie: ING nr. NL38 INGB 0008 1525 74
xxxx  is namens het bestuur de Functionaris Gegevensbescherming van Ontmoetingscentrum De Stut, hij is te bereiken via info@destut.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ontmoetingscentrum De Stut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Titels
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN-nummer (docenten)
 • Bankrekeningnummer

Ontmoetingscentrum De Stut gebruikt deze gegevens om de inschrijvingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, tevens kunnen wij de deelnemers zo op de hoogte houden van deelname aan – en het wel of niet doorgaan van de aangeboden cursus.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via info@destut.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ontmoetingscentrum De Stut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bij cursisten

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Inschrijven voor een cursus en/of activiteit
 • Verzenden van ons programmaboekje
 • U te informeren over wijzigingen die betrekking hebben op onze cursussen en/of activiteiten.

Bij vrijwilligers

 • Uitnodiging voor bijeenkomsten
 • Administratie i.v.m. correspondentie bij gelegenheden.
 • Ten behoeve van verantwoording aantallen aan subsidieverstrekkers. (Gemeenten)
 • Versturen verjaardagskaart of belangstelling tonen bij ziekte en zeer.

Verwerking van deze gegevens worden verricht door onze administratieve – en financiële administratie.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

* Alle personen die namens Ontmoetingscentrum De Stut van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben een z.g. “Geheimhoudingsverklaring” getekend.
* Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij Fysieke of technische incidenten.
* Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
* Onze medewerkers/ vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
* Alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan zijn opgeslagen achter slot en grendel.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ontmoetingscentrum De Stut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Ontmoetingscentrum De Stut tussen zit. Ontmoetingscentrum De Stut gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: de gegevens van personen, als adres, telefoonnummers, geboortedatum, banknummer, mail staan opgeslagen in de database Access. Deze gegevens worden gebruikt om de personen op de hoogte te brengen en houden van cursussen en activiteiten bij Ontmoetingscentrum De Stut.  Verder worden in Word en Excel verslagen en overzichten gemaakt over de voortgang bij de Stut. In deze overzichten kunnen ook personele gegevens voorkomen. 
Bij de financiële administratie wordt onder andere gebruik gemaakt van de giro- of banknummers van de cursisten om het cursusgeld te innen. Verder worden betalingen gedaan, de docenten betaald. De gegevens van de database staan in een file op de beveiligde pc.  Verder hebben wij een kopie van de database om de programma’s, indien nodig, te verbeteren en te herstellen.  
Indien nodig en op verzoek worden op papier uitdraaien gemaakt met personele gegevens. Dit bijvoorbeeld voor adresgegevens en telefoonnummers van de cursisten van een bepaalde docent te geven of adresgegevens te hebben voor het versturen van de post.
Er wordt wekelijks een back- up gemaakt. Als er gegevens op verzoek moeten worden verwijderd wordt dit dan verwijderd.
De computers zijn voorzien van een wachtwoord waar alleen de ICT-ers en cursusadministratie gebruik van kunnen maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ontmoetingscentrum De Stut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen na het beëindigen van deelname aan cursussen en of activiteiten voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: voor de digitale versie twee jaar en de papierenversie wordt ieder jaar vernietigd.
De gegevens worden bewaard in database en op papierlijsten in mappen.

Wettelijke bewaartermijnen.
Fiscale bewaartermijnen/boekhouding 7 jaar (art. 52 lid 4 AWR)
De basisgegevens van de fiscale administratie dienen 7 jaar bewaard te blijven. Dit zijn onder meer:

 • Het grootboek
 • De debiteuren- en crediteurenadministratie
 • De voorraadadministratie
 • De in- en verkoopadministratie
 • De loonadministratie

Voor andere onderdelen van de administratie is het soms mogelijk andere termijnen met de Belastingdienst af te spreken.

Subsidieadministratie: 7 jaar: rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten die van belang zijn voor de vaststelling van de subsidie (art. 4:69 AWB).
Loonadministratie: 7 jaar: Basisgegevens van de loonadministratie zoals informatie over salaris, arbeidsvoorwaarden en andere fiscale gegevens.
Loonbelastingverklaring: 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd. (Art.  12.1 lid 5 uitvoeringsregeling LB 2011) 
Kopie identiteitsbewijs van werknemers: 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd. (Art.  7.5 lid 4 uitvoeringsregeling LB 2011)
Kopieën van beschikkingen of verklaringen die van de werknemer zijn ontvangen: 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd.

 

Incidentele afwijkingen van de bewaartermijn
In individuele gevallen kan indien nodig worden afgeweken van de gestelde bewaartermijn. Denk hierbij aan:

 • Bij klachten: De bewaartermijn is dan 2 jaar na afhandeling van de klacht.
 • Bij Juridische procedures: De bewaartermijn is dan 2 jaar na afhandeling van de procedure.

Bij andere gerechtvaardigde belangen mits het doel verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen én voor zover de belangen van de betrokkene niet prevaleren

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ontmoetingscentrum De Stut gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ontmoetingscentrum De Stut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@destut.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Ontmoetingscentrum De Stut wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ontmoetingscentrum De Stut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@destut.nl.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze Privacyverklaring kan door Ontmoetingscentrum De Stut te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: 
Ontmoetingscentrum De Stut Maasstraat 3, 1966 VN  Heemskerk of per e-mail naar: info@destut.nl t.a.v. xxxx.

Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat Ontmoetingscentrum De Stut direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek heeft en eventueel aan de betrokkenen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de “Autoriteit Persoonsgegevens”, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Heemskerk, 16 mei 2018

Yoga 1, 2 en 3

De beheerste bewegingen en rekoefeningen stimuleren de bloedsomloop en ontspannen de spieren. Door het lichaam te buigen en te draaien worden afvalstoffen afgevoerd. De ademhalingsoefeningen zorgen voor ontspanning van het zenuwstelsel. Yoga helpt je om de stelling waar te maken: Je bent zo jong als je wervelkolom soepel is!

Er zijn drie groepen die na elkaar plaatsvinden, let wel: het aantal inschrijvingen overtreft meestal het aantal plaatsen!:

Periode: woensdag 9 september 2020 t/m 26 mei 2021
Kosten : € 92,00

Er zijn drie groepen op de woensdag:

Cursusnummer: 58 – Yoga 1
Tijd : 9.00 – 10.00 uur

Cursusnummer: 90 – Yoga 2
Tijd : 10.15 – 11.15 uur

Cursusnummer: 48 – Yoga 3
Tijd : 11.30 – 12.30 uur

 

 

 

Beleidsplan De Stut

Beleidsplan Ontmoetingscentrum De Stut

De Stut ziet het als haar taak om maatschappelijk betrokken te zijn met name in haar werkgebied: Zwaansmeer – Meerestein, Zuidbroek – Oosterwijk, inmiddels hebben ook andere belangstellenden uit Heemskerk, Beverwijk en de IJmond de weg naar De Stut gevonden.

 • Het ontmoetingscentrum is opgezet als vrijwilligersproject met een beperkt aantal uren ondersteuning door een tweetal vakkrachten t.w. 26 uur- en 16 uur per week.
 • Bij De Stut staat het meedoen in de samenleving centraal, het middel hierbij is het aanbieden van cursussen, activiteiten en seizoensgebonden workshops op het gebied van educatie, recreatie, lichamelijke conditie, ontmoeting. De Stut staat voor gezelligheid, betaalbare cursussen en activiteiten. Een ontmoetingscentrum voor en met elkaar en voor iedereen!
 • Er zijn momenteel 108 vrijwilligers actief, zij krijgen persoonlijke begeleiding tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden. Voor hen worden jaarlijks meerdere vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd t.b.v. deskundigheidsbevordering en het vergroten van de betrokkenheid met het werk en de onderlinge sociale contacten (voorbeelden: vergaderingen balie- en schenkgastvrouwen, vrijwilligersfeest, koffie bijeenkomsten).
 • De Stut beschikt over meerdere lokalen. Daarnaast zijn er nog 2 kantoren en een pedicureruimte.
 • De Stut ontvangt momenteel vanuit de gemeente Beverwijk en Heemskerk haar subsidiegelden. De financiën worden verder aangevuld door een tegemoetkoming in de kosten te vragen aan de Kritische Gemeente IJmond, Parnassiagroep/ Reakt, Participatie Anderstaligen en de pedicure. Incidenteel bestaat de mogelijkheid tot losse verhuur van zaalruimte.
 • Naast het bestaande programma moet er op actuele onderwerpen kunnen worden ingespeeld die nog niet zijn opgenomen in het werkplan. Juist door deze flexibele opstelling blijft de aanwas van nieuwe cursisten en vrijwilligers gewaarborgd.
 • De Stut is toegankelijk voor mensen met een rollator en rolstoel, ook is er een ringleiding aanwezig.
 • Koffie Plus is een inloopgelegenheid in De Stut voor iedereen die graag onder de mensen komt, iedere werkdag, van maandag tot en met vrijdag, kan men de hele dag terecht om met elkaar een gesprek aan te gaan en een gezamenlijke activiteit op te pakken.
 • In samenwerking met de Stichting Participatie Anderstaligen faciliteert Ontmoetingscentrum de Stut elke woensdag een bijeenkomst voor anderstalige- en Nederlandstalige wijkbewoners
 • Gedurende de zomermaanden is De Stut geopend tijdens kantooruren voor inloop, zomeractiviteiten en t.b.v. de organisatie van het nieuwe seizoen.
 • De Stut fungeert twee keer per jaar als stageplaats voor de Kennemer Praktijkschool.

Yoga 4, 5 en 6

Yoga als je ouder wordt of bent? Juist dan is het van belang om lichaam en geest soepel en sterk te houden. Volgens de New York Times maakt yoga je brein fit en je botten sterker, yoga verbetert je evenwicht, voorkomt ontstekingen en verlicht rugpijn. En dat alles op een ontspannen manier!

Er zijn drie groepen die na elkaar plaatsvinden, let wel: het aantal inschrijvingen overtreft meestal het aantal plaatsen!

Periode: vrijdag 11 september 2020 t/m 28 mei 2021
Kosten : € 92,00

Er zijn drie groepen op de vrijdag:

Cursusnummer: 38 – Yoga 4
Tijd : 8.45 – 9.45 uur

Cursusnummer: 10 – Yoga 5
Tijd : 10.00 – 11.00 uur

Cursusnummer: 18 – Yoga 6
Tijd : 11.10 – 12.10 uur

 

 

Duitse conversatie

  

 

Deze cursus is voor iedereen die graag zijn/haar kennis van de Duitse taal wil aanvullen en uitbreiden. Er wordt aandacht besteed aan de uitspraak, spreekvaardigheid en zo nodig grammatica.
Er zal gewerkt worden met teksten over alledaagse situaties die u helpen eenvoudige gesprekjes te kunnen voeren in hotels, restaurants, winkels enz. 
Ervaringen uitwisselen over hobby’s en vakanties vormen een gezellige en ontspannen sfeer en leggen hierdoor de beste basis om op een leuke manier de taal te leren.
Eenmaal per 14 dagen in de oneven weken

 

Cursusnummer: 75
Start: donderdag in de oneven weken, 8 oktober 2020 t/m 22 april 2021
Tijd : 13.30 tot 15.00 uur
Kosten: € 48,00

LaBlast

 

Partnervrij stijldansen? Dat kan! Er is ‘LaBlast’, dit richt zich op stijldansen, maar is volledig partner vrij en is een ongelofelijk leuke ‘cardio workout‘.
LaBlast is veruit de leukste manier van sporten! 
Lekker dansen op steeds andere muziek en vooral flink zweten, aan je conditie werken en uiteraard de nodige calorieën verbranden.
Ideaal voor iedereen die graag wat kilootjes kwijt wil of wil werken aan zijn of haar conditie.

In tegenstelling tot andere dansfitnessvormen leer je hier wel dansen.
Allerlei verschillende dansstijlen uit de ballroom- en latinwereld komen aan bod: 
van samba tot cha cha en van paso doble tot aan jive. Ook maken we uitstapjes naar bijzondere dansstijlen, zoals disco, salsa en merengue.
Kortom een fantastische manier om én te sporten én te leren dansen! Na een les LaBlast kun je helemaal voldaan weer naar huis en merk je dat je echt lekker je lijf hebt getraind!

Cursusnummer:  77
Start:donderdag 10 september 2020 t/m 20 mei 2021
Tijd: 15.45 tot 16.30 uur  
Kosten:  €87,00  

 

Tafeltennis

Zin in een spelletje tafeltennis? In De Stut kunt u overdag spelen in een gezellige en ontspannen omgeving.
Er wordt op drie tafels gespeeld, onderbroken door een pauze voor een lekker kopje koffie of thee.
Er wordt aandacht besteed aan de spelregels en het verbeteren van de speltechniek. Om blessures te voorkomen beginnen we met een warming-up.

Cursusnummer: 61
Start : maandag 7 september 2020  t/m 31 mei 2021
Tijd : 9.30 tot  11.30 uur
Kosten : € 47,00