Jaarverslag 2018

 

Jaarverslag 2018

Ontmoetingscentrum de Stut

Maasstraat 3, 1966 VN Heemskerk 0251- 248 648 www.destut.nl; e-mail: info@destut.nl

 

Ontmoetingscentrum de Stut

Inleiding
In 1989 is De Stut ontstaan uit een bewonersinitiatief met ondersteuning van de twee toenmalige stichtingen Welzijn Ouderen Beverwijk en Welzijn Ouderen Heemskerk.

Het vrijwilligersbestand is al jaren stabiel en staat op 110 vrijwilligers. De eerste jaren onder leiding van een parttime beroepskracht. In 2017 is er met projectsubsidie van de beide gemeenten extra ondersteuning voor de vrijwilligers gekomen. Na een proefperiode van een jaar is in september 2018 duidelijk geworden dat er een tweede agogisch medewerker voor vast aangesteld kon worden. Met ingang van januari 2019 hopen we dit formeel geregeld te hebben.

Bestuur:
Het bestuur bestaat op 31 december 2018 uit de volgende personen:
Simone Groot                    Voorzitter
Annelies Breedveld          Secretaris
Thijs Bongers                   Penningmeester
Nel van der Sleet              Bestuurslid Activiteitencommissie
Ber Dahlkamp                  Algemeen bestuurslid
Patricia Nijssen                Algemeen bestuurslid

De Stut aan de hand van kerndoelen:
Meedoen en ontmoeten
De Stichting Ontmoetingscentrum de Stut probeert  ontmoeting tussen mensen te bevorderen. Bewoners ondervinden steun bij het zelfstandig wonen. Hiervoor bieden we een afwisselend pakket van activiteiten. Het meest zichtbare gedeelte van de werkzaamheden van De Stut zijn de cursussen en activiteiten waaraan kan worden deelgenomen gedurende het winterseizoen. We verwijzen voor de inhoud van ons aanbod naar het programmaboekje 2017 – 2018 of onze website www.destut.nl. Daarnaast is er ook een beperkt zomeraanbod.

  1. Zelfredzaamheid en ondersteuning
    Het vermogen om de regie over het leven in eigen hand te houden vinden wij heel belangrijk. De stichting Ontmoetingscentrum de Stut heeft dan ook als doelstelling bewoners uit Beverwijk en Heemskerk te ondersteunen en te begeleiden. Het zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren in de huidige maatschappij maakt deel uit van deze doelstelling. Hierbij kan sprake zijn van kwetsbare bewoners vanwege hoge leeftijd, taalbarrière of lichamelijke beperkingen.

Twee geslaagde voorbeelden zijn in 2018 voortgezet. Dit is inloopgelegenheid Koffie Plus in samenwerking met collega-organisatie REAKT, onderdeel van Parnassiagroep. De tweede activiteit is Taalcarrousel in samenwerking met de Stichting Participatie Anderstaligen.

  1. Samenredzaamheid en inwonerkracht
    Bij het uitvoeren van haar programma leunt en steunt Stichting Ontmoetingscentrum de Stut op een groot aantal vrijwilligers. Dat is vanaf haar oprichting in 1989 een afgeleide doelstelling geweest. Door actief te blijven als vrijwilliger verhoogt men het vermogen om langer zelf de regie over het leven te blijven voeren en zelfstandigheid te behouden. 

het programmaboekje

Ieder jaar verschijnt in  de eerste week van augustus het nieuwe programmaboekje. De brochure gaat naar alle cursisten van het afgelopen seizoen. Altijd een hele klus waaraan meerdere personen meewerken. Zo moeten er met iedere cursusleider afspraken gemaakt worden over het nieuwe cursusjaar. Deze informatie wordt verwerkt door de typiste, die ook zorgdraagt voor de lay-out. Een ander regelt de advertenties om uit de kosten te komen. Als de boekjes terugkomen van drukkerij De Wissel is het nog een hele toer om alles te voorzien van naam labels, op postcode te leggen en mee te geven aan de ‘postduiven’. Dat zijn de personen die de wijken in gaan en zorgen dat een boekje bij iedereen persoonlijk in de brievenbus komt.

De Stut aan de hand van thema’s:
Preventie en vroegsignalering
We maken in ons activiteitenaanbod onderscheid in de categorieën: creatief, educatief, recreatief en conditie. De activiteiten die genoemd worden in het programmaboekje zijn het middel om bewoners van Beverwijk en Heemskerk uit huis te krijgen. Het aanbieden van activiteiten is geen doel op zich. De preventieve werking van het onder de mensen komen is van onschatbare waarde. Het welbevinden wordt dagelijks aangetoond. Pijntjes en verdriet verdwijnen voor korte of langere tijd naar de achtergrond. De Stut is een vertrouwde plek voor bezoekers om hun verhaal te doen. Met elkaar, of in overleg met de beroepskracht, wordt bepaald bij welke hulpverleningsinstantie men op de juiste plaats is om verder te kunnen.

In 2018 hebben we per categorie het volgende aantal personen en activiteiten bereikt:
Creatief:                 126 personen                   10 verschillende activiteiten
Educatief:               227 personen                   17 verschillende activiteiten
Recreatief:              110 personen                     5 verschillende activiteiten
Conditie:                 321 personen                   21 verschillende activiteiten
In totaal zijn dat:     784 personen         en      53 verschillende activiteiten.
Waarvan 604 individuele personen.

In de zomerperiode is er een speciaal zomerprogramma met tal van activiteiten maar ook terugkom momenten voor de vrijwilligers. In de maanden juni t/m augustus hebben wij 471 personen getrokken. Tellen wij daar de bezoekers van Koffie Plus bij op, dan komen wij op ruim 875 personen

Uit Senior en Wijzer:
Aan het woord is coördinator Erna van Kempen:
Voor alle activiteiten en cursussen van De Stut geldt dat het vooral om de gezelligheid gaat van het elkaar ontmoeten. Dat kan door deel te nemen aan een cursus Aziatische bewegingsleer of Qigong of mee te praten in een conversatiegroep Duits, Frans of Spaans of bij een van de boekenclubs. Maar het kan ook door te gaan leren schaken of bridgen. Een aantal keren per week kunnen liefhebbers komen klaverjassen of competitie bridge spelen. Het mooie is dat wij een speelpartner voor je proberen te zoeken als je je aanmeldt voor een seizoen competitiebridge. Dat kan lang niet bij andere bridgeverenigingen. We houden ook erg van creativiteit. Zo start er binnenkort een korte cursus mozaïek en hebben we clubs die creatief zijn met papier, textiel en andere vormen van handvaardigheid. Er is echt voor elk wat wils. En mocht het niet in ons programmaboekje staan, er staat een ideeënbus op de balie waarin wensen gedeponeerd kunnen worden.

Ik zou zeggen bekijk het gehele aanbod van ontmoetingscentrum De Stut op onze website: www.destut.nl of volg ons op facebook. Maar persoonlijk langskomen mag natuurlijk altijd.

Coördinator Erna

 

 

Baliemedewerkster Ada

Ada
Aan het woord is Ada de Graaf. De gezellige vrouw van eind zestig is een aantal jaren geleden samen met haar man vanuit Purmerend verhuisd naar de woonplaats waar haar dochter met gezin woont. Na zich in haar nieuwe woning gesetteld te hebben kwam Ada bij ontmoetingscentrum De Stut binnenlopen. Eerst als deelnemer. Dat leek haar wel een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen. Al snel meldde Ada zich als vrijwilliger want ze wilde wel wat doen voor de organisatie. Het geeft haar een goed gevoel om iets voor een ander te kunnen betekenen. En van het een kwam het ander. Ada is van alle markten thuis en altijd bereid in te vallen als daarom gevraagd wordt.
Ondertussen is haar kleinkind op een leeftijd dat hij niet meer tussen de middag hoeft te worden opgevangen door oma. Haar man is helaas overleden maar de in De Stut opgedane contacten voelen vertrouwd aan. Zo af en toe gaat Ada bij een mede-Stutter op de koffie of maken ze een uitstapje. Nu heeft ze haar dochter aangestoken met het Stutvirus. Dochter komt wekelijks meedoen met Zumba.

Zelforganisatie en actief burgerschap
In de praktijk blijkt er veel kennis over regelingen en voorzieningen aanwezig te zijn onder de Stutbezoekers. Tijdens de koffiepauze praat men elkaar bij en geeft elkaar tips en adviezen. Een luisterend oor is vaak al voldoende om zich gesteund te voelen en energie op te doen voor weer een nieuwe week. Niet alleen de ‘keukentafelgesprekken’ maar het praatje in de ‘wandelgangen’ kunnen een schat aan informatie opleveren. Zowel voor de bezoekers als voor de (vrijwillige) werkers in huis.  
De Stut ziet het dan ook als haar taak een laagdrempelige organisatie te zijn waar bezoekers binnen kunnen lopen voor een kopje koffie en voor het maken van een praatje.

Innovatie en ontwikkeling
De Stut wordt met enige regelmaat benaderd door collega organisaties om mee te denken en te werken aan nieuw aanbod:
-Bibliotheek IJmond Noord heeft een leslokaal gebruikt voor het voorleesproject de Lonkende Leestafel. Helaas niet met het gewenste resultaat en na drie bijeenkomsten is het in ons gebouw beëindigd.
-Voor het project Gebiedsarrangement Wonen en Zorg in Oosterwijk is een van de beroepskrachten jurylid geweest om bewonersinitiatieven te beoordelen op haalbaarheid. 

 

 

Ans als quiltster

Uit Senior en Wijzer:
Een bezig bijtje op zoek naar uitdaging
Aan het woord is Ans Born. In 2017 ‘het kanaal onderdoor gestoken’ en sindsdien heel blij met haar nieuwe woonomgeving. Goed en wel gesetteld ging Ans op zoek naar een leuke tijdsbesteding en las over de maandelijkse Quiltbee in Ontmoetingscentrum De Stut. Gezellig met vrouwen onder elkaar werken aan de mooiste patchwork en quilts.
De sfeer in De Stut beviel haar goed en toen er een oproep werd gedaan voor nieuwe gastvrouwen meldde Ans zich aan. De afwisseling in werkzaamheden spreekt haar aan en het contact met de mensen blijft een uitdaging. Maar het beste van alles: ze kan haar ei erin kwijt. Vervolgens ging Ans ook nog op Bridge les want ook daarin ziet zij een uitdaging.
Graag wil Ans nog iets leren. Ze weet alleen nog niet wat. Iets met wiskunde, of zo. Tot die tijd vermaakt Ans zich prima op het creatieve en sociale vlak, … en alsof Bridge geen uitdaging genoeg is…!

 

Vraaggericht en nabij
Verspreid over het cursusseizoen probeert De Stut in te spelen op de actualiteit. Dit aanbod wordt niet vooraf vastgelegd in het programmaboekje.
Onder de naam: ‘De Stut Actueel’ zijn er in 2018  drie themabijeenkomsten georganiseerd waarop 44 belangstellenden zijn afgekomen:
-Historische Kring Heemskerk heeft een dorpsquiz verzorgd met zes bezoekers. Mogelijk komt er nog een vervolg in het nieuwe jaar. Gedurende het hele jaar houden wij de vinger aan de pols en bezien of een activiteit levensvatbaar is of   moet worden afgebouwd. De Activiteitencommissie heeft hierin een belangrijke rol.
-Stichting Hoormij, vereniging voor slechthorenden, stond stil bij de sociale aspecten die verband kunnen houden met slechthorendheid. 24 bezoekers hebben zich hierover laten informeren.
-Naar aanleiding van Wereld Alzheimerdag is door collega welzijnsorganisaties uit de IJmond een aantal gezellige middagen georganiseerd. De Plaatjesdraaierij heeft herkenbare muziek gedraaid uit vervlogen tijden. In De Stut hebben zeven bezoekers met hun begeleiders genoten van een goed georganiseerde middag.

 

Brainstormsessie

Tekenen naar de natuur

 

Workshop Mozaïek

Wereld Alzheimerdag

de Plaatjesdraaierij

Nieuwe activiteiten in 2018:
Niet alleen voor de bezoekers en cursisten van De Stut is het interessant om een ruime keuze te hebben uit een divers activiteitenaanbod. Ook voor een ontmoetingscentrum zelf is het aantrekkelijk om een gevarieerd programma te hebben. Men kan zelf invloed uitoefenen. De ideeënbus staat op de balie en nodigt uit om mee te denken over ons programma. Voor de leden van de Activiteitencommissie is het een uitdaging om te blijven werken aan een vernieuwend aanbod. Voorbeelden van activiteiten die zijn aangeboden in 2018:
-Lezingenreeks over Egypte
-Rummikub op dinsdag
-Zomerprogramma Combi Keezbord en Rummikub
-Kunstgeschiedenis
-Verwenmiddag met Yoga en lekkere hapjes
-Samenwerking bibliotheek en de Lonkende leestafel
-Cursus Italiaans, beginners en gevorderden
-Dorpsquiz Historische Kring Heemskerk
-Werkgroep geformeerd ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum
-Cursus Bridge beginners, terug van weggeweest
-Workshop Mozaïek
-Lezing Slechthorendheid en sociale contacten

Dorpsquiz van de Historische Kring Heemskerk

Enquête slechthorenden

Uit Senior en Wijzer:
Een Stutcursist aan het woord:

“Nooit gedacht dat ik nog eens aan een cursus zou gaan deelnemen in ontmoetingscentrum De Stut. Al die oude mensen bij elkaar en van die suffe activiteiten… Maar weet je wat? Het blijkt helemaal geen ingedut clubje te zijn. Ik ben een keer meegegaan met een vriendin. Zij durfde niet zo goed alleen te gaan en op woensdagmiddag zijn we allebei vrij van ons werk. Nog een restant uit de tijd dat we schoolgaande kinderen hadden. We zitten nu samen alweer een tijdje op Zumba les. Ik begrijp dat het eerst Zumba Gold heette omdat het speciaal gericht was op senioren. We zitten nu in een groep van 15 deelnemers variërend in leeftijd van 40 tot 70 jaar. Hartstikke leuk en er wordt nog steeds rekening gehouden met een pijntje of zo maar de nadruk ligt op het gezellig met elkaar bewegen op heerlijke muziek.

Volgend jaar ga ik er mee door en ik heb het programma op de website eens doorgenomen. Daar staan nog enkele andere activiteiten genoemd die mij interesseren: kunstgeschiedenis, workshop ‘Positieve Gezondheid’, misschien een vreemde taal oppakken. Eigenlijk is het jammer dat ik nog een betaalde baan heb en dat het er voorlopig niet voor mij inzit om met alles mee te doen. Stiekem kijk ik soms wel eens uit naar mijn pensioen. Maar dat duurt nog heel lang. Ondertussen vermaak ik mij prima bij de Zumba les. Ik kan het iedereen aanbevelen om ook op een cursus te gaan bij De Stut.” 

 

Zumba les

Tafeltennis

het Stutorkest

het Stutorkest

Bloemschik cursus

Integraal en samenhang
De Stut is een zelfstandig werkende organisatie maar maakt onderdeel uit van een breder netwerk van welzijnsorganisaties. Wij vinden het belangrijk om met die organisaties structurele contacten te onderhouden:
-In het seizoen 2018 / 2019 is het contact met de Stichting Participatie Anderstaligen IJmond voortgezet. De bijeenkomsten in de vorm van de Taalcarrousel worden ondertussen op meerdere locaties in de IJmond aangeboden. Taalcarrousel is wekelijks en er komen gemiddeld 20 anderstaligen en Nederlandstaligen meedoen.
-Op gezette tijden is er overleg met collega organisaties. Op het uitvoerende vlak in het Regionale overleg met collega welzijnswerkers uit Noord- en Midden Kennemerland. Hier worden tips en tops uitgewisseld. In het Collegiaal overleg wordt met collega’s uit Beverwijk en Heemskerk op beleidsniveau met elkaar gecommuniceerd.
-De Stut biedt onderdak aan het ZOndag MIddag POdium (ZOMIPO) en doet mee aan de Wandel Middag 4 Daagse.
-De Kritische Gemeente IJmond (KGY) is vanaf de oprichting vaste medegebruiker van het gebouw. Zij houden hun wekelijkse avondbijeenkomst en jaarlijkse vieringen in De Stut.
-Naast Koffie Plus en de Stichting Participatie Anderstaligen staat de deur open voor leden van het Sociaal Team van Zuidbroek – Oosterwijk. Indien gewenst wijken de teamleden uit naar De Stut om een cliënt te ontvangen of een uurtje administratie bij te werken.
-Cliënten van de Groeierij maken onder begeleiding de tuin rondom De Stut wekelijks vrij van onkruid en zwerfafval.
-Dertig kleuters van basisschool de Vlinder hebben hun zelfgemaakte Palmpasentakken uitgedeeld aan de oudere bezoekers van De Stut.
-Zo af en toe komen bewoners van het nabij gelegen Waterrijck en cliënten van het activiteitencentrum van het RIBW binnen om een kopje koffie te drinken.

Deskundigheidsbevordering:
Zowel voor de vrijwillige medewerkers als voor de beroepskrachten is het belangrijk up to date te blijven.
Aan 14 baliemedewerkers is er op locatie een telefoontraining op maat aangeboden. Tijdens deze telefooncursus stond met name het deskundig en het professioneel te woord staan van de klant centraal. Verder is er het gastvrouwenoverleg om o.a. het onderlinge contact te bevorderen.
De beroepskrachten hebben bij collega organisaties in Haarlem en Beverwijk deelgenomen aan een training over Hostmanship en de jaarlijkse herhalingsdag voor Bedrijfs Hulpverlening. De Vrijwilligersacademie IJmond heeft een tweetal bijeenkomsten aangeboden die ook voor de beroepskrachten interessant waren om te volgen. Een netwerkbijeenkomst over vinden en verbinden van vrijwilligers en de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Ook is er een studiedag bijgewoond van Agora, de beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk.

Netwerkcontacten:
Wij vinden het belangrijk om contact te houden met de buitenwereld. Volgen zo goed mogelijk nieuwe ontwikkelingen en werken intensief samen met collega organisaties. Een opsomming van wat er zoal in 2018 gepasseerd is:
-Terug van weggeweest: Kerstkout voor de gastvrouwen
-Brainstormbijeenkomst Activiteitencommissie
-Tuinproject met Basisschool de Vlinder
-Onderdak geboden aan de vrijwilligers vacaturemarkt en de dag van de mantelzorg
-Netwerkborrel RIBW
-Meeschrijven aan juryrapport Gebiedsgebonden wonen in Oosterwijk
-Spreekuur Odensepunt van de Zorgspecialist
-Spreekuur Weldoen IJmond
-Spreekuur Welzorg
-Wereld Alzheimerdag met muziekmiddag van de Plaatjesdraaierij
-Deelname aan netwerkbijeenkomst Vrijwilligers academie IJmond
-Overleg Cultuurhuis
-Werkbezoek van de nieuwe wethouders
-Deelname aan onderzoek functioneren gemeente Beverwijk
-Presentatie belangenvereniging in oprichting voor senioren in Heemskerk; Grijze Ezels
-Gesprek praktijk ondersteuner project Zorgpad Diabetes
-Oriënterend gesprek gastdocent workshop Positieve gezondheid
-Kennismakingsgesprekken drie kandidaat bestuursleden

Dag van de Mantelzorg

Netwerkbijeenkomst

 

In februari 2018 organiseerde RIBW / KAM een netwerkbijeenkomst. Een goed initiatief waarbij partners elkaar troffen en van gedachten konden wisselen over hun contact met personen met een psychiatrische achtergrond. 

 

 

 

 

Balans individueel en collectief
Inloopgelegenheid Koffie Plus is iedere werkdag te bezoeken en voorziet duidelijk in een behoefte. Met name mensen met een psychiatrische achtergrond maken er gebruik van maar ook willekeurige buurtbewoners weten de ontmoetingsplek te vinden. In het vorige jaarverslag is al melding gemaakt over de ingewikkelde financieringsvorm. Bezoekers zonder indicatie betalen een eigen bijdrage voor de lunch. Degenen die wel een WMO-indicatie hebben dragen een gedeelte af aan de organisatie Parnassiagroep REAKT. Voor koffie Plus wordt jaarlijks een aparte offerte en een jaarverslag gemaakt door Parnassiagroep REAKT. In 2018 waren er 50 individuele bezoekers waarvan 18 personen een met WMO-indicatie
Balans vrijwilligers en beroepskrachten
De Stut is opgericht als vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat er niet alleen vrijwilligers voor de uitvoering nodig zijn maar ook vrijwilligers die een bestuurlijke of coördinerende rol kunnen vervullen. Gelukkig is er een vrijwilligster gevonden die de leiding wil nemen over de onderhoudswerkzaamheden in en om het gebouw. En er zijn oriënterende gesprekken geweest met drie kandidaat bestuursleden.
Het totale vrijwilligersbestand van De Stut is dit jaar gestabiliseerd op 110 personen.

Algemeen medewerkster Paula

In september 2018 is de vaste aanstelling gerealiseerd voor agogisch medewerkster
Paula Walstra. Een waardevolle aanvulling binnen het team van vrijwilligers, docenten, bestuursleden en beroepskrachten.
In 2019 wordt de aanstelling geformaliseerd.

 

 

 

 

 

 

 

Werving en selectie vrijwilligers
Een van de hoofdtaken van de agogisch medewerker was en is het aantrekken van nieuwe gastvrouwen. Hiervoor is een intensieve wervingscampagne op touw gezet. In 2018 heeft dat geresulteerd in 22 kennismakingsgesprekken. Niet iedere nieuwe vrijwilliger heeft belangstelling voor een functie als baliemedewerker of het uitserveren van koffie of thee. Kandidaten krijgen de mogelijkheid meerdere taken uit te proberen. Na een inwerkperiode kiest men dan voor een uiteindelijke functie binnen de organisatie. Bij aanvang van 2019 zijn er van deze groep nog altijd negen personen actief. Twee personen hebben gekozen voor een taak binnen de cursusadministratie. Een vrijwilliger heeft zelfs een dubbele taak op zich genomen en is tevens lid geworden van de Activiteitencommissie. Vijf dames zijn werkzaam als schenkgastvrouw. Een man is toegevoegd aan de technische dienst en Koffie Plus heeft een nieuwe gastheer mogen verwelkomen.
Tevens hebben drie kandidaat bestuursleden oriënterende gesprekken gevoerd met de coördinator en bestuursleden. Deze gesprekken verliepen zo voorspoedig dat alle drie hebben toegezegd miv januari 2019 toe te treden als bestuurslid. Te weten: een secretaris, bestuurslid publiciteit en een toekomstig penningmeester.
De kandidaat bestuursleden beschikken ieder over een uitgebreid netwerk en nemen ieder zijn of haar eigen deskundigheid mee. Hierdoor komt er onder andere kennis in huis over de Participatiegroep van Beverwijk en Heemskerk, over ARBO beleid en personeelszaken.
Een bijzondere taak is weggelegd voor de begeleiding van de stagiaires van de Kennemer Praktijkschool. Tweemaal per jaar mogen we een leerling verwelkomen. Het onderlinge contact blijkt een verrijking voor jong en oud.

de Gastdames

Stagiaire en gastvrouw als begeleidster

Behoud van vrijwilligers
Natuurlijk moet het uitvoeren van vrijwilligerswerk vooral leuk zijn om het langdurig te kunnen volhouden. Daarom wordt er een aantal keer per jaar iets extra’s ondernomen. Denk hierbij aan een gezamenlijke lunch, de zomerborrel en het vrijwilligersfeest. Maar er wordt ook op een andere manier gewerkt. Als de sfeer goed is, is het uitvoeren van schoonmaakklusjes tijdens de ‘Ajax dag’ nog gezellig ook.

Zomerborrel waarbij ook de Stutstars (voormalige vrijwilligers) welkom zijn.

Vrijwilligersfeest in thema Italië

Pauze klussendag

Uit Senior en Wijzer:
Vrijwilligers in de ouderenontmoetingscentra
In Beverwijk zijn veel activiteiten door inzet van vrijwilligers mogelijk. Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken. De redactie ging in gesprek met een aantal enthousiaste vrijwilligers over wat hen drijft, wat het vrijwilligerswerk hen brengt en hoe ze ermee in aanraking zijn gekomen:
Peter Klok en Jan van der Meer, beiden al lange tijd actief in ontmoetingscentrum De Stut, werken op afroep en doen technische klussen. ‘Ik wil graag actief blijven’, vertelt Peter. Via de vrijwilligerscentrale Beverwijk Heemskerk kwam hij in contact met De Stut. Met zijn technische achtergrond is hij een waardevolle kracht. ‘Bij de vrijwilligerscentrale heb ik kennis gemaakt en is een inschatting gemaakt van mijn inzet. Niet alleen bezig zijn, maar ook onder de mensen zijn vind ik belangrijk,’ aldus Peter. Jan kwam via zijn partner in contact met De Stut. ‘Ik voel mij thuis onder leeftijdgenoten en het doen van vrijwilligerswerk op afroep past mij goed.’ Samen met Peter lost hij technische problemen op.
Noot: in 2018 hebben Jan en Peter versterking gekregen van Ronald.

 

De klusseniers Jan, Ronald, Peter

De klusseniers brengen de kerstversiering aan

De activiteiten
Niet alleen voor de vrijwilligers worden extraatjes bedacht. De groepen blijken zelf ook zeer goed in staat om er iedere keer weer een feestje van te maken. Dat kan in de vorm van een seizoen afsluiting, Sinterklaasspel of Kerstviering.

 

Sinterklaas gedichten voordragen

Hapjes van de Kerstbijeenkomst

Hapjes van de Kerstbijeenkomst

Sint bij de Bingo van Koffie Plus

Klaverjassen

Cursus Toveren met textiel

Tot slot:
Ontmoetingscentrum de Stut creëert een ontmoetingsplek voor eenieder die dat zelf moeilijk kan organiseren. Sociaal culturele activiteiten zijn hierbij het middel.

We bereiken dat:
1. Bezoekers in de gelegenheid worden gebracht om elkaar te ontmoeten en samen te werken.
2. Een gevoel van eigen waarde toeneemt door het ontplooien van persoonlijke- en sociale vaardigheden.
3. Wederzijds respect en zich gewaardeerd voelen toeneemt door het doen van vrijwilligerswerk.
Concreet betekent dit:
Kennis en ervaring wordt ingezet voor de gemeenschap.
Voor elkaar hand- en spandiensten verrichten.
Lichaamsfuncties en hersenen blijven geactiveerd.
Het behoud van eigenwaarde.
Eigen verantwoordelijkheid (regie) over je leven houden.
Deel blijven uitmaken van de samenleving door hierin een rol te vervullen.
Dat er een sociaal netwerk is om op terug te vallen.
Een klankbord zijn voor elkaar.

Kortom: De Stut gaat uit van de kracht van mensen. Deskundigheid en kennis inzetten in het belang van de samenleving. Het bevorderen van eigenwaarde.

Termen als participatiemaatschappij, zelfsturend vermogen, eigen kracht eerst en burgerkracht komen terug in het beleid van de landelijke overheid. Begrippen die bij De Stut vanaf de eerste dag in praktijk worden gebracht. Wij kijken dan ook vol vertrouwen uit naar het dertig jarig bestaan in 2019.

mei 2019
Erna van Kempen

Illustraties: Dit jaarverslag is verlevendigd met interviews van cursisten en vrijwilligers uit Senior en Wijzer